GDPR

Ochrana osobních údajů

GDRP

Zásady zpracování osobních údajů

V naší společnosti dbáme na ochranu soukromých dat našich zákazníků. Vaše údaje, které nám prostřednictvím webových stránek svěříte, slouží pouze k úspěšnému vyřízení objednávky. V případě vytvoření registrace jsou vaše údaje chráněny vámi zvoleným heslem a uloženy do databáze. U neregistrovaných uživatelů jsou údaje na webu ukládány jen po dobu nutnou ke zpracování objednávky (vytvoření dokladu a případné doručení zboží na uvedenou adresu). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a respektujeme níže uvedené Zásady zpracování osobních údajů.

Fyzická osoba Jan Kryštof  (dále jen fyzická osoba) IČ: 74572555, se sídlem Za hřbitovem 305, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice, prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

I. Osobní údaje a jejich zpracování

1) Fyzická osoba Jan Kryštof  (dále jen fyzická osoba)  zpracovává následující osobní údaje poskytnuté zákazníky (jméno, příjmení, doručovací adresu, platební údaje, telefon a e-mailovou adresu), které potřebuje pro dokončení objednávky a doručení Vámi objednaného zboží na příslušnou, Vámi uvedenou adresu. Bez poskytnutí těchto údajů bychom Vám nemohli doručit Vaše zboží.
2) Vámi poskytnuté údaje používáme především pro rychlé doručení Vaší zásilky. Vaše e-mailová adresa a uvedený telefon nám slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a pokyny k platbě, případně další informace. Uvedené telefonní číslo využíváme jako kontaktní v případě organizačních upřesnění v rámci dané objednávky.

II. Kdo má přístup k Vaším údajům

1) Vaše osobní data zpracovává Jan Kryštof,  který je vázán mlčenlivostí.
2) Fyzická osoba Jan Kryštof dále spolupracuje s dopravci a s některými dalšími subjekty (zpracovateli), kteří mohou využívat poskytnutá data pro expedici zásilek nebo ke zlepšení kvality a nabídky našich služeb. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Jan Kryštof využívá, patří:

 • Přepravní společnosti – Česká pošta s.p. (zajištění distribuce zásilek)
 • Přepravní společnost – PPL CZ s.r.o.
 • Přepravní společnost – GEIS CZ s.r.o.
 • Přepravní společnost – TOPTRANS EU, a.s.
 • www.lukaschlebik.cz (zajištění webových služeb)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

III. Cookies

1) Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookie.
2) Cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči. Tyto soubory identifikují specifické informace z předchozích návštěv na webových stránkách. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies pomáhají například:

 • ke správné funkčnosti našich stránek,
 • při zjišťování, které stránky a funkce jsou nejčastěji používané; na základě čehož můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům,
 • pro zapamatování přihlašovacích údajů, které pak není nutné opakovaně zadávat.

3) Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.
4) Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Podle těchto údajů vás však nikdy nelze identifikovat.
5) V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. 
6) Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

IV. Jak dlouho uchováváme Vaše data

1) Vaše osobní údaje budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:

 • nákup s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,
 • zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, použití kontaktního formuláře, poradny, dotazu na produkt apod. na dobu jednoho roku,
 • zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

2) Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

V. Zajištění bezpečnosti

1) Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

VI. Vaše práva a informační povinnost

1) Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
2) Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy (viz jak dlouho uchováváme Vaše data)
3) V případě pochybností o dodržování práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení na našeho pověřence správy osobních dat, kterým je Jan Kryštof (info@vseprotrenink.cz). Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyplněním kontaktního formuláře se zařazujete na čekací listinu a budeme Vás kontaktovat

Objednávkový
formulář

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek